Afspraak?

(+32) 011/850.160

info@vanhoyland.be      

Openingsuren

Maandag - vrijdag

08.00 - 12.00 & 14.00-18.00

Vrije Raadpleging

Tongeren
dinsdag tussen 15.00-17.00

Vrije Raadpleging

Hasselt
donderdag tussen 15.00-17.00

Algemene Voorwaarden

1. - Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door het Advocatenkantoor Vanhoyland & Partners, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 209, KBO-nr. 0458.237.896, (verder: kantoor) haar advocaten, medewerkers, stagiairs en door alle andere personen die samenwerken met het kantoor of waarvoor het aansprakelijk is, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van cliënt, behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst gesloten tussen het kantoor en de cliënt. In het laatste geval zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die schriftelijke overeenkomst is overeengekomen. - De cliënt erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden telkens wanneer hij een beroep doet op de diensten van het kantoor.

2. - Het leveren van prestaties door het kantoor is een middelenverbintenis. - Het verzenden van een e-mail, fax of brief aan het kantoor (zelfs met ontvangstbevestiging) wordt niet beschouwd als een opdracht, tenzij het kantoor nadien uitdrukkelijk heeft bevestigd de opdracht te aanvaarden.

3. - Cliënt is gehouden de advocaat van het kantoor die zijn zaak behandelt, te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het kantoor verstrekte informatie. - Cliënt verbindt zich ertoe alle wijzigingen die zich voordoen en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht onmiddellijk kenbaar te maken.

4. - De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van het kantoor, haar advocaten, medewerkers en stagiairs is beperkt tot de voorwaarden en het bedrag van de door haar en hen, naargelang het geval, onderschreven professionele polis "burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten" afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. - Deze gegevens kunnen worden opgevraagd bij de Orde van de Vlaamse Balies of bij de Balie van Hasselt, Tongeren of Brussel. - Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie door cliënt. - Cliënt vrijwaart het kantoor, haar advocaten, medewerkers en stagiairs voor elke eventuele aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door het kantoor, haar advocaten, medewerkers en stagiairs voor rekening van cliënt. - Voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden kan cliënt geen enkele schadevergoeding eisen van het kantoor, haar advocaten, medewerkers en stagiairs.

5. - Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andersluidend beding is het kantoor niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden (zoals een gerechtsdeurwaarder, een notaris, een deskundige, vertaalbureau, ..), waarop zij een beroep doet. - Voor elk beroep dat gedaan wordt op een derde laat cliënt, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, de keuze over aan het kantoor. - Cliënt vereffent steeds zelf de facturen van deze derden. Het kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van deze kosten. - Wanneer het kantoor deze kosten voor cliënt voorschiet, dienen deze op eerste verzoek te worden terugbetaald binnen een termijn van 10 dagen. Indien cliënt nalaat tijdig te betalen zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten van 10% verschuldigd alsmede een bijkomende schadevergoeding ten bedrage van 10% van het verschuldigd bedrag en met een minimum van € 75,00.

6. - Bij aanvang van het dossier wordt een provisie (factuur) aangerekend die onmiddellijk betaalbaar is aan het kantoor. Het bedrag van deze provisie wordt bepaald aan de hand van de eerste door cliënt aan het kantoor meegedeelde informatie en door het kantoor gemaakte inschatting van de complexiteit van het dossier. - Zolang de provisie niet betaald is, is het kantoor gerechtigd zonder verdere formaliteiten haar prestaties op te schorten. Dergelijke opschorting kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid van het kantoor, haar advocaten, medewerkers en stagiairs. - De ontvangen provisie zal worden verrekend in de staat van kosten en erelonen (factuur).

7. - Iedere factuur is betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum. - Vanaf de vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd aan 10% alsmede een bijkomende schadevergoeding ten bedrage van 10%, en met een minimum van € 75,00. - Elk protest op een factuur moet aan het kantoor schriftelijk gericht worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. Een protest schort de betalingsverplichting niet op. - In geval van een niet (tijdige) betaling is het kantoor zonder enige verdere formaliteit gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar werkzaamheden op te schorten in alle dossiers van cliënt zonder dat dit kan leiden tot enige aansprakelijkheid van het kantoor, haar advocaten, medewerkers en stagiairs leiden.

8. - Op uitdrukkelijk verzoek van cliënt treedt het kantoor op in het kader van (gedeeltelijk) kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. In dat geval zal cliënt hiertoe een aanvraag richten aan het bevoegd Bureau voor Juridische Bijstand. Het kantoor, haar advocaten, medewerkers en stagiairs zijn gerechtigd de prestaties op te schorten totdat een bevestiging van aanstelling ontvangen wordt vanwege het Bureau voor Juridische Bijstand en totdat het eventueel aandeel van de gerechtigde is overgemaakt aan het kantoor. - Indien cliënt beschikt over een polis rechtsbijstand dient hij dit onmiddellijk te melden aan het kantoor en de nodige gegevens (zoals het polisnummer, de naam van de verzekeringsmaatschappij, ...) over te maken. - In ieder geval zal cliënt bij niet toekenning van kosteloze juridische tweedelijnsbijstand of bij niet tussenkomst van de verzekering zelf de kosten en erelonen vergoeden.

9.- Iedere partij kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Het kantoor maakt in dat geval haar factuur over, rekening houdend met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. In voorkomend geval worden bijkomende prestaties en/of kosten na de beëindiging gefactureerd. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op deze factuur. - Op schriftelijk verzoek van cliënt stelt het kantoor hem de stukken ter beschikking, na voorafgaandelijke afspraak. ( bijkomende prestaties) - Indien er dienaangaande geen afspraak wordt gemaakt door cliënt worden de stukken gedurende een periode van vijf jaar bewaard waarna ze vernietigd worden zonder verdere formaliteiten.

10. - Alle intellectuele rechten verbonden aan de door het kantoor geleverde prestaties zoals ondermeer adviezen, contracten, ontwerpen van procedurestukken komen toe aan het kantoor. Deze intellectuele eigendom mag door cliënt niet verspreid en/of openbaar gemaakt of geëxploiteerd worden, tenzij mits uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke instemming van het kantoor.

11.- Het kantoor stort alle bedragen die voor cliënt worden ontvangen binnen de kortst mogelijke tijd door. Indien dit niet kan, wordt cliënt na ontvangst van het bedrag verwittigd. - Partijen gaan uitdrukkelijk akkoord dat op de bedragen die ontvangen worden voor rekening van cliënt sommen kunnen worden ingehouden die dienen ter dekking van de facturatie. Cliënt zal in kennis gesteld worden van deze inhouding.

12. - Het kantoor communiceert met cliënt via briefwisseling, fax, e-mail, telefoon of enig ander middel. De gebruikte communicatiewijze wordt volledig vrij gekozen door het kantoor. - Iedere communicatie van en naar het kantoor is betaalbaar per eenheid.

13. - Tussen het kantoor en cliënt wordt het volgende overeengekomen betreffende de facturatie van provisies en kosten en erelonen:

- Een staat van kosten en erelonen bevat kantoorkosten, uitgaven en gerechtskosten en erelonen. - Kantoorkosten omvatten de kosten voor dossieraanmaak, verplaatsingen per gereden km, briefwisseling, faxen, e-mails, procedureakten, kopies en telefonische oproepen,….

Deze kosten worden voor kalenderjaar 2016 als volgt begroot: - aanmaken dossier: € 65,00 - verplaatsingskosten: € 0,60 per gereden km - kosten bureel, dactylografie, briefwisseling, fax, e-mail, ... : € 12,00 per eenheid - aangetekende zending en/of uitzonderlijke portkosten: volgens opgave - procedureakten (dagvaarding, verzoekschrift, conclusie, ...): € 12,00 per eenheid - fotokopie zwart/wit: 0,40 € per kopie - fotokopie kleur: € 5,00 per kopie (A4) - kosten telefonische oproep: € 12,00 per eenheid of volgens opgave

- De uitgaven en gerechtskosten omvatten alle kosten die geen kantoorkosten of erelonen zijn. Het betreft o.m. de kosten die het kantoor kan voorschieten aan derden (cf art. 5) (zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, openbare instanties, enz.). Deze kosten worden nominaal doorgerekend aan de cliënt per afzonderlijke factuur of opgenomen in de factuur bevattende de staat van kosten en erelonen.

- Het ereloon is de vergoeding voor de door het kantoor geleverde diensten en omvat o.m. het voeren van een telefoongesprek, het opstellen van briefwisseling en ingebrekestelling, adviesverlening, het voeren van onderhandelingen en besprekingen, het redigeren van een dagvaarding, een verzoekschrift en conclusies, het bijwonen van zitting, het voeren van pleidooien, wachttijden enz. -Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen wordt het ereloon berekend op uurbasis. Dit tarief geldt per kalenderjaar en kan na verloop van een kalenderjaar door het kantoor worden aangepast. Voor het kalenderjaar 2016 is het basisuurtarief bepaald op € 125,00 per uur. Volgende elementen zijn van toepassing voor aanpassing van het basisuurtarief: - het belang van de zaak: basisuurtarief x (coëfficiënt van 1 tot 2,5) - het gunstig resultaat: basisuurtarief x (coëfficiënt van 1 tot 1,5) - de complexiteit van de zaak: basisuurtarief x (coëfficiënt van 1 tot 1,5) - de hoogdringendheid van de zaak: basisuurtarief x (coëfficiënt van 1 tot 1,5) - de specificiteit van de zaak: basisuurtarief x ( coëfficiënt van 1 tot 1,5) - de ervaring en specialiteit van de advocaat die de zaak behandelt: basisuurtarief x (coëfficiënt 0,80 tot 2) - De coëfficiënten worden onderling vermenigvuldigd en daarna vermenigvuldigd met het basisuurtarief. Het kantoor kan steeds afwijken van het gebruik van deze coëfficiënten ten voordele van cliënt. Het ereloon kan ook worden bepaald aan de hand van het belang van de zaak. Dit wordt afzonderlijk tussen partijen overeengekomen.

 

14. - Op uitdrukkelijk verzoek van cliënt kan het kantoor cliënt toestaan het openstaand saldo van de facturen af te korten middels maandelijkse betalingen. Het kantoor zal voor cliënt een betalingsregeling uitwerken. De eerste betaling zal minstens altijd het totale BTW-bedrag bedragen evenals de eerste schijf van de afkorting.

- In voorkomend geval dienen de afkortingen stipt maandelijks te gebeuren. Bij gebreke aan betaling is alsnog het volledig openstaand saldo onmiddellijk opeisbaar en zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd aan 10%, te rekenen vanaf de vervaldag, alsmede een bijkomende schadevergoeding ten bedrage van 10% van het verschuldigde bedrag, en met een minimum van € 75,00.

- Het kantoor is gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Dergelijke opschorting van prestaties kan nooit tot enige aansprakelijkheid leiden van het kantoor, haar advocaten, medewerkers en stagiairs.

 

15. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Desgevallend zal dit nietig beding in overleg tussen het kantoor en cliënt worden vervangen door een beding dat de strekking van het nietige beding zoveel mogelijk benadert.

 

16. De overeenkomst en deze algemene voorwaarden tussen het kantoor en cliënt wordt beheerst door het Belgisch recht.

De rechtbanken te Hasselt zijn exclusief bevoegd, onverminderd het recht van het kantoor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van cliënt.

 

17. Alle bedragen in deze algemene voorwaarden zijn exclusief 21% B.T.W.